Všeobecné obchodní podmínky ARTEX ART SERVICES s.r.o.

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vymezení Přepravních služeb

Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti ARTEX ART SERVICES s.r.o. pro obstarávání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravě (dále jen „Podmínky“) Dopravce obstarává pro Objednatele přepravu věcí (dále též „zásilek“) a služby spojené s přepravou v rozsahu dohodnutém s Objednatelem. Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) nedílnou součástí Smlouvy o přepravě věci uzavřené dle ustanovení § 2555 a násl OZ mezi Dopravcem a Objednatelem, kterou se Dopravce zavazuje obstarat přepravu zásilky z určitého místa (místo nakládky) do určitého jiného místa (místo vykládky) a služby spojené s přepravou v rozsahu dohodnutém s Objednatelem, a Objednatel se zavazuje zaplatit úplatu (přepravné) za Dopravcem poskytnuté služby. Objednatel bere na vědomí, že Dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce a odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

2. Vymezení základních pojmů
 • „Zásilkou“ se rozumí věc Dopravcem převzatá k poskytnutí služby dle Smlouvy o přepravě věci uzavřené mezi Dopravcem a Objednatelem v souladu s těmito Podmínkami. Zásilku může tvořit 1 nebo více „částí zásilky“.
 • „Dopravcem“ se rozumí společnost ARTEX ART SERVICES s.r.o., se sídlem Bělomlýnská 57, 196 00 Praha 9, IČ 28526147.
 • „Objednatelem“ se rozumí osoba, které Dopravce poskytuje na základě její objednávky přepravní služby.
 • „Odesílatelem“ se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, která má dle Objednatele vydat Dopravci zásilku k přepravě.
 • „Příjemcem“ se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, které má být dle Objednatele vydána zásilka.
 • „Místem nakládky“ se rozumí místo určené Objednatelem, kde je Dopravce povinen převzít zásilku.
 • „Místem vykládky“ se rozumí místo určené Objednatelem, kam je Dopravce povinen doručit zásilku.

II. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Objednatel předá Dopravci poptávku přepravy zásilky s žádostí o nabídku od Dopravce. Tato poptávka může být předána buď osobně v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 v provozovně Dopravce, nebo může být předána e-mailem na adrese info@artexartservices.cz kdykoliv. Na základě této poptávky pak potenciální Objednatel obdrží od Dopravce nabídku (návrh na uzavření Smlouvy o přepravě), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Písemně učiněnou (elektronicky – e-mailem) akceptací této nabídky dojde k uzavření smlouvy. Za akceptaci a uzavření smlouvy se rozumí také součinnost Objednatele s Dopravcem v realizaci zakázky.

1. Poptávka musí obsahovat:
 • a) požadovaný rozsah služeb poskytnutý Dopravcem
 • b) požadované datum a adresu(y) nakládky(ek) zásilky a název, jméno výdejce
 • c) požadované datum a adresu(y) vykládky(ek) zásilky a název, jméno příjemce
 • d) způsob balení nebo požadavky na balení, obsah, materiál, hmotnost a rozměry jednotlivých částí zásilky
 • e) v případě požadavku na připojištění výslovný požadavek na připojištění
 • f) účetní hodnotu zásilky včetně DPH
2. Objednávka musí obsahovat:
 • a) identifikační údaje Objednatele (pokud je podnikatelem, tak především název, IČ, DIČ a sídlo, přičemž
 • b) platí, že adresa sídla Objednatele bude použita jako jeho fakturační a korespondenční adresa, pokud nebude uvedeno jinak
 • c) kontaktní údaje na osobu v místě(ech) převzetí zásilky
 • d) kontaktní údaje na osobu oprávněnou v místě vykládky(ek)

Pokud objednávka nebude obsahovat některý z bodů článku II. odst. 2. a – d Podmínek, je Objednatel v případě realizace zakázky povinen na vyzvání tyto údaje Dopravci předat.

III. PODMÍNKY PŘEPRAVY

 1. Vyzvednutí a doručení zásilky se řídí dle harmonogramu uvedeného v poptávce Objednatele, nebo dodatečnou změnou po vzájemné dohodě Objednatele s Dopravcem.
 2. Za jednotlivé části zásilky Dopravce přejímá odpovědnost počátkem manipulace se zásilkou zaměstnancem Dopravce. Za jednotlivé části zásilky Příjemce přejímá odpovědnost počátkem manipulace se zásilkou Příjemcem, nebo osobou jím pověřenou.
 3. Podmínky pro vydání zásilky jsou: a) Podpis osoby přebírající zásilku na příslušných dokumentech Dopravce, datum převzetí. Pokud je místo doručení odlišné od sídla, provozovny, místa podnikání nebo bydliště příjemce, je přebírající osoba přitom povinna na vyzvání předložit průkaz totožnosti nebo ke svému podpisu otisknout příslušné razítko. Příjemce podpisem přepravního dokladu stvrzuje celkový počet a neporušenost jednotlivých částí zásilky. b) Pokud má být při doručení zásilky učiněn inkasní úkon, je rovněž podmínkou pro vydání zásilky uhrazení finanční částky, která má být při dobírkové přepravě od příjemce vybrána.
 4. Pokud se nepodaří zásilku příjemci doručit na první pokus, Dopravce se pokusí kontaktovat Příjemce (pokud neuspěje, tak Objednatele) a pokud nedojde k dohodě o vyřešení situace na místě vykládky, bude zásilka zavezena zpět do skladu Dopravce. Dopravce informuje objednatele o nedoručení zásilky, přičemž po dohodě s příjemcem realizuje další opakovaný závoz. Další opakované doručení nebo vrácení zásilky Objednateli jsou na náklady Objednatele.
 5. Pokud ve lhůtě do 30 dnů od marného doručení nebude zásilka vyzvednuta Příjemcem nebo Objednatelem a zároveň nedojde k žádné dohodě mezi Objednatelem a Dopravcem (případně mezi Dopravcem a Příjemcem) o tom, jak dále postupovat, je Dopravce oprávněn zásilku otevřít, zlikvidovat, či prodat. Případný výtěžek ze zásilky je Dopravce oprávněn použít na úhradu části, a nebo všech svých pohledávek vůči Objednateli z titulu veškerých uskutečněných přeprav.
 6. Pokud ke zdárnému uskutečnění přepravy vznikne potřeba realizovat služby, které nebyly v poptávce, nebo objednávce uvedeny, je Dopravce oprávněn po dohodě s Objednatelem na náklady Objednatele tyto služby provést. V případě, že k dohodě nedojde, může Dopravce odmítnout dokončení přepravy, přičemž nárok na úhradu již provedených služeb nezaniká.
 7. Dopravce má k zásilce, dokud s ní může nakládat, zástavní právo k zajištění dluhů, vyplývajících ze smlouvy dle ustanovení § 2571 OZ. V případě, že Objednatel neuhradí Dopravci sjednané přepravné či jiné nároky, vyplývající ze smlouvy, je Dopravce oprávněn zásilku prodat i jiným způsobem než-li v dražbě, a to za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností v daném místě a v daném čase. Z výtěžku zpeněžení zástavy se hradí pohledávka včetně příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo.

Dopravce zajišťuje přepravu zásilek dle těchto Podmínek výhradně u zásilek splňujících následující podmínky:

 • a) Obsahem zásilky nejsou: živá zvířata a rostliny, cenné papíry, průmyslové vzory, smlouvy a jiné právní dokumenty, alkohol, tabákové výrobky, peníze v hotovosti, radioaktivní materiál, nebezpečný odpad, zbraně, zboží podléhající rychlé zkáze a potraviny, které nejsou hermeticky uzavřeny.
 • b) Obsahem zásilky nejsou látky definovány jako “nebezpečné” podle standardů ADR/RID/IMCO a obdobných předpisů.
 • c) Objednatel je povinen explicitně informovat Dopravce v případě, že zásilka, jejíž přepravu objednává, nesplňuje podmínky uvedené v čl. III odst. a – b Podmínek. Pokud dojde k uzavření smlouvy o přepravě zásilky, která ve skutečnosti nebude splňovat uvedené podmínky a zároveň pokud o této skutečnosti Objednatel Dopravce neinformuje, čímž ho uvede v omyl, budou veškeré případné vícenáklady a škody vzniknuvší v souvislosti s přepravou takové zásilky nákladem Objednatele.

IV. OBAL A OZNAČENÍ ZÁSILKY

1. Balení zajištěné Objednatelem
 • a) Objednatel je povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby při přepravě a další manipulaci zůstala zásilka nepoškozená. Dopravce nenese zodpovědnost v případě nezabezpečení této povinnosti.
 • b) V případě, že Objednatelem uvedená hmotnost či objem zásilky je nižší než skutečná hmotnost či objem zásilky, je Dopravce povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Objednatele, oprávněn změnit údaj o hmotnosti a objemu zásilky na skutečný, a v souladu s touto změnou požadovat úplatu za přepravní služby.
 • c) Objednatel je povinen označit zásilku tak, aby bylo možno tuto zásilku v jakémkoliv místě přepravy řádně identifikovat a nemohlo dojít k její záměně.
2. Balení poskytované Dopravcem
 • a) Dopravce po dohodě s Objednatelem zajistí obal vhodný pro přepravu a je odpovědný za případné poškození zboží pokud k němu dojde vinou chybně zhotoveného, nebo nevhodně zvoleného obalu.
 • b) Objednatel poskytne Dopravci veškeré údaje nezbytné k výrobě obalu, a to zejména rozměry, hmotnost, materiál, informace o povaze zboží, nebo poskytne Dopravci možnost prohlídky a přeměření zboží před započetím výroby obalu.
 • c) Objednatel nese odpovědnost za chybně poskytnuté informace a případná úprava dodaného obalu, nebo výroba náhradního obalu jsou na náklady Objednatele.
 • d) Dopravce je povinen označit zásilku tak, aby bylo možno tuto zásilku v jakémkoliv místě přepravy řádně identifikovat a nemohlo dojít k její záměně.

V. ÚPLATA ZA PŘEPRAVNÍ SLUŽBY – PŘEPRAVNÉ

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnutí služeb Dopravce a za případné pojištění prostřednictvím Dopravce úplatu stanovenou v nabídce přepravy, kterou obdržel od Dopravce a kterou akceptoval, čímž došlo k uzavření Smlouvy o přepravě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. V případě, že k uzavření smlouvy došlo na základě akceptace objednávky přepravy od Objednatele Dopravcem a zároveň nebylo dohodnuto jinak, jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy tyto Podmínky a úplata za přepravní služby je stanovena dohodnutým ceníkem, který je součástí smlouvy, nebo je samostatně dohodnut.
 2. V ceně přepravného je zahrnuta přeprava a služby v rozsahu uvedeném v nabídce.
 3. Způsob úhrady je dle dohody stanoven v hotovosti nebo platebním příkazem.
 4. Náhradní doručení zásilky, nebo služby provedené nad rámec nabídky, ale nezbytné ke zdárnému provedení přepravy budou fakturovány zvlášť.
 5. Ceny uvedené v nabídce jsou kalkulovány dle stávajících tarifů a směnných kurzů a budou fakturovány v cenách aktuálních v termínu realizace zakázky
 6. Při prodlení v úhradě faktur účtuje Dopravce za každý den prodlení po splatnosti úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky, pokud nebylo sjednáno jinak.

VI. ODPOVĚDNOST DOPRAVCE ZA ŠKODU

Pokud Dopravci vzniká povinnost uhradit škodu, je jeho povinnost ve všech případech omezena částkou odpovídající SDR 20.000,- Kč na škodní událost nebo více škodních událostí majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody.

 1. Odpovědnost v přepravě Má-li Dopravce povinnost nahradit škodu za úplnou nebo částečnou ztrátu, zničení či poškození zásilky, vypočítá se náhrada z hodnoty zásilky v místě a době jejího převzetí k přepravě. Náhrada škody hrazená Dopravcem však při úplné či částečné ztrátě, zničení či poškození zásilky nesmí přesahovat 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram hrubé hmotnosti ztracené, zničené či chybějící zásilky. Jestliže poškození, zničení nebo ztráta nastala jen u jednotlivých kusů zásilky, pak předpokládaná hodnota zásilky nesmí přesáhnout částku 8,33 ZPČ/SDR za každý kilogram hrubé hmotnosti a) celkové zásilky, jestliže touto škodou byla znehodnocena celá zásilka, b) znehodnocených kusů zásilky, jestliže byla znehodnocena jen část zásilky.
 2. Nepřímá škoda ani ušlý zisk se nenahrazuje.
 3. Dopravce se nemůže dovolat omezené odpovědnosti dle čl.VI., bodu 1 a 2 Podmínek v případě škod jím způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 4. Dopravce se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče běžné při poskytování Přepravních služeb (viz. § 2566 OZ).
 5. Dopravce se rovněž zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud byla škoda způsobena: a) Objednatelem nebo Příjemcem zásilky, b) Vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku, c) Nevhodným obalem, který nebyl dodán či zhotoven Dopravcem
 6. Dopravce rovněž neodpovídá za škodu, pokud byla Objednatelem podána k přepravě nedovolená zásilka ve smyslu čl. III odst. a – b. Podmínek, pokud nebylo dohodnuto jinak.

VII. UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ, REKLAMACE

 1. Reklamace je nutné uplatnit u Dopravce bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky Příjemcem. Reklamaci je oprávněn uplatnit pouze Objednatel. Reklamace musí být uskutečněna písemně e-mailem (info@artexartservices.cz), nebo dopisem.
 2. K reklamaci musí být připojen zápis o škodě (případně škodní zápis) a další doklady a informace, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční výše škody:
  – Obchodní faktura s uvedením hodnoty přepravovaného zboží
  – Nárokovaná kompenzace náhrady škody
  – Popis a seznam balení (s označením poškozených položek)
  – Důkaz o dodání k příjemci – např. Nákladní list CMR, předávací protokol
  – Podrobný popis poškozeného zboží a rozsahu poškození
  – Fotografie dokumentující poškození
 3. Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné vady, zejména poškození obalu, je Objednatel povinen zajistit, aby tato skutečnost byla zapsána při doručení do přepravního dokladu. Za zjevné vady se rovněž považuje neúplnost zásilky. Pokud zásilka bude vykazovat skryté poškození, je Objednatel povinen tuto skutečnost oznámit ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.
 4. Pokud Objednatel nesplní své povinnosti zmíněné v čl. VII. odst. 2. a 3. Podmínek je Dopravce oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu neprokázání škody.
 5. Pokud bude zjištěno poškození zásilky, je Objednatel povinen zajistit i uchování obalu zásilky. Současně je povinen umožnit ohledání zásilky Dopravcem a také zástupcem pojišťovny Dopravce.
 6. Pokud Dopravce převezme do přepravy již zabalené zboží bez kontroly stavu obsahu uvnitř obalu, nenese odpovědnost za jakékoliv poškození zboží, pokud nebude při předání na obalu zjištěna a do předávacího protokolu zaznamenána zjevná známka příčiny poškození obsahu. Reklamace může být uznána pouze v případě, že bude na místě pracovníkem Dopravce obal otevřen a zdokumentován stav zboží.
 7. Pokud Objednatel nepředloží k reklamaci potřebné materiály prokazující vznik, rozsah a výši škody, bude Dopravcem vyzván k jejich doplnění ve lhůtě do deseti dnů. Po dobu od odeslání výzvy k doplnění reklamace do jejího doplnění neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Pokud Objednatel ve lhůtě deseti dnů nedoplní neúplně podanou reklamaci, je Dopravce oprávněn reklamaci zamítnout.
 8. Pokud Dopravce uzná uplatněnou škodu v plné výši a příkazci sdělí, že škodu uhradí, je povinen Objednatel zajistit vydání poškozené nebo zničené zásilky Dopravci a zároveň Objednatel bere na vědomí, že v případě náhrady škody a vydání zásilky, přechází veškerá vlastnická práva k zásilce na Dopravce.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Objednatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy o přepravě seznámil s obsahem Podmínek a bez výhrad Podmínky akceptuje.
 2. Právní vztahy vznikající mezi Dopravcem a Objednatelem se řídí českým právním řádem a Úmluvou CMR. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se uplatní příslušná ustanovení OZ a ostatních souvisejících právních předpisů.